Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2021 chi tiết

04:02:00 19/02/2021

Quy định về lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2021: Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, Thuế môn bài; Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý; Thời hạn nộp bào cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN ...

Lịch nộp các loại báo cáo thuế 2021 chi tiết:

Tháng

Thời hạn nộp

Dành cho doanh nghiệp khai thuế GTGT theo Quý

Dành cho doanh nghiệp khai thuế GTGT theo Tháng

1

 

 

20/01/2021

 

- Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2020

- Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2020

30/01/2021

- Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2020

- Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2020

 

- Tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2020

- BC tình hính sử dụng Hóa đơn Quý IV/2020

- Nộp tiền thuế môn bài năm 2021

- Tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2020

- BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2020

- Nộp tiền thuế môn bài năm 2021

2

20/02/2021

 

- Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2021

- Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2021

3

20/3/2021

 

- Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2021

- Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2021

 

 

31/3/2021

- Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN năm 2020

- Tờ khai Quyết toán Thuế TNCN năm 2020

- Báo Cáo Tài Chính năm 2020

- Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN năm 2020

- Tờ khai Quyết toán Thuế TNCN năm 2020

- Báo Cáo Tài Chính năm 2020

4

20/4/2021

 

- Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2021

- Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2021

30/4/2021

- Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2021

- Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2021

- Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021

- BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2021

- Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021

- BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2021

5

20/5/2021

 

- Tờ khai Thuế GTGT tháng 04/2021

- Tờ khai Thuế TNCN tháng 04/2021

6

20/6/2021

 

- Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2021

- Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2021

7

20/7/2021

 

- Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2021

- Tờ khai Thuế TNCN tháng 6/2021

30/7/2021

- Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2021

- Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2021

- Tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2021

- Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2021

 - Tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2021

- Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2021

8

20/8/2021

 

- Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2021

- Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2021

9

20/9/2021

 

- Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2021

- Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2021

10

20/10/2021

 

- Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2021

- Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2021

30/10/2021

- Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2021

- Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2021

- Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2021

- Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2021

- Tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2021

- Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2021

11

20/11/2021

 

- Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2021

- Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2021

12

20/12/2021

 

- Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2021

- Tờ khai Thuế TNCN tháng 11/2021

Chi tiết các quy định về lịch nộp các loại tờ khai thuế trên như sau:

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài năm 2021:

1. Đối vời Doanh nghiệp mới thành lập:

- Người nộp lệ phí môn bài mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ví dụ 1: Công ty kế toàn Hà Thành thành lập ngày 11/12/2020 (căn cứ ngày trên Giấy đăng ký kinh doanh), do theo quy định là được miễn thuế môn bài năm đầu thành lập ® Nên không phải nộp Tờ khai và Tiền thuế môn bài năm 2020.

→ Thời hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2021 chậm nhất ngày 30/01/2021 (ngày 30/01 năm sau năm thành lập).

→ Thời hạn nộp Tiền thuế môn bài năm 2021 chậm nhất ngày 30/01/2021 (ngày 30/01 hàng năm).

2. Đối với Doanh nghiệp đang hoạt động:

- Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau phát sinh thông tin thay đổi.

Tức là: Nếu trong năm không thay đổi về vốn thì không phải nộp Tờ khai thuế môn bài nữa (Chỉ nộp tiền lệ phí môn bài hàng năm, hạn chậm nhất là ngà 30/01 hàng năm).

- Nếu có thay đổi về vốn thì phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài.

Ví dụ 2: Tiếp theo ví dụ 1, ngày 21/05/2021 Công ty kế toán Hà Thành thay đổi vốn điều lệ từ 5 tỷ lên 8 tỷ.

→ Công ty sẽ phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2022 chậm nhất là ngày 31/01/2022 (năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi).

→ Thời hạn nộp Tiền thuế môn bài năm 2022 chậm nhất là ngày 31/01/2022 (ngày 30/01 hàng năm). Lúc này sẽ xác định lại bậc thuế môn bài theo mức vốn điều lệ mới.

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN năm 2021:

Căn cứ theo Điều 44 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a. Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

b. Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Ví dụ: - Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 01/2021 chậm nhất là ngày 20/02/2021.

           - Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý I/2021 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 4/2021 (tức là ngày 30/4).

Lưu ý: - Doanh nghiệp mới thành lập được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

           - Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.

Bắt đầu từ tháng 12/2020 (đối với DN kê khai theo tháng) hoặc Quý 4/2020 (đối với DN kê khai theo Quý) trong tháng, quý dù không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì phải nộp Tờ khai. (Theo Công văn 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020 của Tổng cục thuế).

Như vậy: Dù trong tháng, quý không phát sinh gì thì DN vẫn phải nộp Tờ khai thuế GTGT và thuế TNCN.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

a. Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

b. Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

c. Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Ví dụ: Thời hạn nộp Báo cáo tài chính và hồ sơ quyết toán thuế năm 2020 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 3/2021 (tức là ngày 31/3/2021).

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

Lưu ý: Trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

Những việc kế toán cần làm đầu năm 2021:

1. Nộp tiền lệ phí môn bài năm 2021 chậm nhất ngày 30/01/2021.

- Nếu là doanh nghiệp thành lập trong năm 2020 (từ ngày 25/02/2020) chưa nộp tờ khai thuế môn bài năm 2021 thì nhớ nộp, chậm nhất là ngày 30/01/2021.

- Nếu doanh nghiệp trong năm 2020 có thay đổi vốn điều lệ cũng nhớ phải nộp Tờ khai thuế môn bàu năm 2021, chậm nhất là ngày 30/01/2021.

2. Nộp Tờ khai thuế GTGT và thuế TNCN:

- Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng: Chậm nhất là ngày 20/01.

- Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý: Chậm nhất là ngày 30/01.

3. Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2020

- Chậm nhất là ngày 30/01/2021.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

- Nếu doanh nghiệp kê khau theo tháng: Chậm nhất là ngày 20/01.

- Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý: Chậm nhất là ngày 30/01.

- Nếu doanh nghiệp mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải nộp báo cáo sử dụng chứng từ thuế TNCN quý IV/2020 chậm nhất là ngày 30/01/2021.

Ngoài ra các bạn còn phải nộp Báo cáo cho các cơ quan khác như: Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn lao động, Phòng LĐTBXH .....

Căn cứ theo điều 93 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 quy định Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động:

1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụn lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

          Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Như vậy: Doanh nghiệp chỉ cần xây dựng thang lương, bảng lương rồi công bố và lưu tại doanh nghiệp ® không phải nộp cho Phòng LĐTBXH như trước đây nữa.

Những việc cần làm trước khi nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021:

1. Nộp Tờ khai thuế GTGT + Tiền thuế GTGT (nếu có)

- Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng: Chậm nhất là ngày 20/4.

- Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý: Chậm nhất là ngày 30/4.

2. Nộp Tờ khai thuế TNCN + Tiền thuế TNCN (nếu có)

- Cũng giống như Tờ khai thuế GTGT.

3. Nộp Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quý (Dành cho những DN mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN).

- Chậm nhất là ngày 30/4.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

- Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng: Chậm nhất là ngày 20/4.

- Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý: Chậm nhất là ngày 30/4.

5. Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2021.

- Chậm nhất là ngày 30/4.

Đánh giá:

 

                   

0/5 (0 bình chọn)

Ý kiến của bạn

 

Đang xử lý...