SLIDE SHOW 5
SLIDE SHOW 5

Thuế GTGT

Câu hỏi:

Trong quá trình thành lập, công ty tôi có uỷ quyền cho một cá nhân đại diện đứng ra chi trả các khoản chi phí liên quan đến thành lập công ty, các chi phí này đều có hóa đơn GTGT mang tên cá nhân đó, xin hỏi doanh nghiệp tôi có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng của các chi phí nêu trên không?

Trả lời:

Tại điểm 12.b, điều 14, thông tư 219 năm của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định trường hợp doanh nghiệp trước khi thành lập, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo hóa đơn giá trị gia tăng đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Căn cứ quy định nêu trên, doanh nghiệp bạn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của các hóa đơn phát sinh trong quá trình thành lập doanh nghiệp mang tên của các cá nhân đã được ủy quyền và để được khấu trừ thì phải có đầy đủ văn bản ủy quyền, hóa đơn theo quy định và phải thanh toán qua ngân hàng đối với với những hoá đơn có giá trị trên 20 triệu đồng.

Câu hỏi:

Công ty tôi hiện có thừa diện tích văn phòng không sử dụng đến nên công ty thực hiện cho công ty khác thuê lại với thời hạn 2 năm, giá thuê mỗi tháng là 10 triệu đồng, khách hàng trả tiền trước 1 năm là 120 triệu đồng. Xin hỏi công ty tôi tính giá tính thuế giá trị gia tăng là 10 triệu đồng hay tính trên toàn bộ số tiền 120 triệu đồng bên thuê trả trước?

Trả lời:

Tại khoản 6, điều 7, thông tư 219 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định đối với hoạt động cho thuê văn phòng thì Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì giá tính thuế là tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế GTGT.

Như vậy, trường hợp công ty bạn nhận tiền thuê trả trước 1 năm thì giá tính thuế giá trị gia tăng tính trên toàn bộ số tiền nhận được là 120 triệu đồng.

Câu hỏi:

Công ty tôi có ký hợp đồng xây dựng 02 khu nhà ăn cho một doanh nghiệp, trong tháng 9 có thực hiện bàn giao, tuy nhiên theo hợp đồng khách hàng sẽ thanh toán sau 2 tháng kể từ khi nhận bàn giao. Vậy xin hỏi, công ty tôi xác định thuế giá trị gia tăng là thời điểm khách hàng trả tiền có đúng không?

Trả lời:

Căn cứ quy định về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng tại điểm 5, điều 8, thông tư 219 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng thì thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.     

Căn cứ quy định nêu trên, công ty của bạn xác định thuế giá trị gia tăng tại thời điểm khách hàng trả tiền là không đúng quy định. Công ty bạn phải xác định thuế giá trị gia tăng tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao tầu cho khách hàng.

Câu hỏi:

Tôi đang muốn bán chiếc xe ôtô 7 chỗ của gia đình đang đi. Xin hỏi khi bán xe tôi có phải nộp thuế giá trị gia tăng hay không?

Trả lời:

Tại khoản 3, điều 5, thông tư 219 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng trong đó bao gồm cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng bán tài sản. Như vây, nếu bạn là cá nhân không kinh doanh thực hiện bán xe ô tô thì sẽ không phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng.

Câu hỏi:

Tháng trước công ty tôi có xuất khẩu một lô hàng cho khách hàng nước ngoài, tuy nhiên do chất lượng lô hàng không đảm bảo quy cách theo như hợp đồng đã ký kết nên khách hàng nước ngoài gửi trả lại hàng cho công ty tôi. Vậy cho tôi hỏi, khi nhập lại hàng thì công ty có phải nộp thuế giá trị gia tăng không?

Trả lời:

Tại khoản 1, điều 3, thông tư 119 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa thông tư 219 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng bổ sung thêm trường hợp cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng như sau: “Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại”.

Như vậy, công ty bạn không phải nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu đối với hàng hoá do khách hàng nước ngoài trả lại. 

Câu hỏi:

Công ty tôi thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu. Trong tháng 2/2015 công ty có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất, nhập khẩu chưa được khấu trừ là 250 triệu đồng, vậy xin hỏi công ty tôi có được hoàn toàn bộ số thuế 250 triệu đồng tiền thuế đầu vào không?

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, xin trả lời bạn như sau: Tại điểm b, khoản 12, điều 1 thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính có quy định “Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.”

Căn cứ quy định nêu trên, số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu của công ty bạn là 250 triệu đồng < 300 triệu đồng, do vậy công ty bạn không đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số tiền thuế GTGT đầu vào 250 triệu đồng sẽ được được khấu trừ vào tháng tiếp theo.

Câu hỏi:

Công ty tôi khai thuế GTGT theo quý, trong quý I năm 2015 công ty tôi vừa có hoạt động xuất khẩu vừa có hoạt động kinh doanh trong nước. Số thuế GTGT đầu vào trong quý I năm 2015 của hoạt động kinh doanh trong nước và hoạt động xuất khẩu là 450 triệu đồng. Vậy xin hỏi, công ty tôi có được hoàn 450 triệu đồng số thuế GTGT đầu vào không?

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, xin trả lời bạn như sau: Tại điểm b, khoản 12, điều 1 thông tư số 26 năm 2015 của Bộ Tài chính có quy định “Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.

Số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xác định bằng cách phân bổ số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết theo tỷ lệ phần trăm doanh thu xuất khẩu so với tổng doanh thu.Sau khi phân bổ nếu số thuế GTGT đầu vào của  hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu từ đã tính phân bổ từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT theo tháng/quý.

Căn cứ quy định nêu trên, công ty bạn phải thực hiện phân bổ số thuế GTGT đầu vào của hoạt động xuất khẩu, trường hợp số thuế GTGT đầu vào phân bổ cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu từ 300 triệu đồng trở lên thì công ty bạn được làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu.

Câu hỏi:

Công ty tôi mới thành lập tháng 1 năm 2015, bây giờ đến kỳ khai thuế Quý I/2015, tôi nghe nói từ năm 2015 hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế có sự thay đổi, vậy xin hỏi hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng quý I/2015 của công ty gồm những loại hồ sơ gì?

Trả lời:

Tại điểm điều 2 thông tư 26 năm 2015 của Bô Tài chính có quy định hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế bao gồm tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT tờ khai thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này .Công ty bạn không phải gửi kèm bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra. Ngoài ra nếu Công ty bạn có hoạt động bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản hoặc có số thuế phân bổ cho cơ sở sản xuất trực thuộc thì khi gửi tờ khai, gửi kèm theo các phụ lục tương ứng theo mẫu quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tất cả các mẫu biểu khai thuế cơ quan thuế đã có trên ứng dụng HTKK hoặc IHTKK để hỗ trợ người nôp thuế thực hiện khai tờ khai thuế. Công ty bạn thực hiện đăng ký khai thuế điện tử với cơ quan thuế và sử dụng các ứng dụng này để kê khai.

Câu hỏi:

Doanh nghiệp tôi có kinh doanh cả mặt hàng chịu thuế và mặt hàng không chịu thuế giá trị gia tăng nhưng khônghạch toán riêng được thuế giá trị gia tăng đầu vào phục vụ cho hoạt động kinh doanh mặt hàng chịu thuế và hoạt động kinh doanh mặt hàng không chịu. Trong tháng 3/2015 có mua hàng hoá phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp khấu từ toàn bộ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá mua trong tháng 3. Vậy xin hỏi doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế như vậy có đúng không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 9, điều 1 Thông tư 26 năm 2015 của Bộ Tài chính thì thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuếgiá trị gia tăng thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng  đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%)giữa doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Căn cứ quy định nếu trên, việc doanh nghiệp bạn thực hiện khấu trừ toàn bộ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá mua trong tháng 3/2015 là không đúng quy định. Công ty bạn có thể căn cứ quy định tại Thông tư 26 nêu trên để thực hiện việc phân bổ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

Câu hỏi: 

Đầu tháng 1 năm 2015 công ty tôi nhận đặt hàng đóng tầu đánh bắt xa bờ cho khách hàng. Hiện nay tàu chuẩn bị hoàn thành và bàn giao cho khách hàng. Được biết năm nay hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Vậy xin hỏi công ty tôi áp dụng thuế GTGT và sử dụng hóa đơn như thế nào? 

Trả lời:

Theo quy định tại Luật số 71 Quốc hội 13 quy định: phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Luật này có hiệu lực từ ngày 1/1/2015

Như vậy, trường hợp công ty bạn trong năm 2015 nhận đóng tầu đánh bắt xa bờ cho khách hàng thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Khi xuất hóa đơn cho khách hàng, trên hóa đơn dòng thuế không ghi và gạch bỏ.

Câu hỏi:

Công ty mới thành lập từ tháng 3 năm 2014. Theo quy định cũ thì Công ty  phải thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Được biết theo quy định của Thông tư 151 thì các Doanh nghiệp mới thành lập được thực hiện khai thuế theo quý. Vậy Doanh nghiệp có được chuyển khai thuế theo quý không hay phải khai theo tháng ổn định đến hết năm 2016 và nếu được chuyển khai theo quý thì thực hiện từ quý nào, quý IV năm 2014 hay quý 1 năm 2015?

Trả lời:

Theo thông tư số 151 quy định người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động SXKD thì việc thực hiện khai thuế GTGT thực hiện theo quý. Sau khi SXKD đủ 12 tháng từ năm dương lịch tiếp theo thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ vào mức doanh thu bán hàng hóa dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng ) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý

Như vậy, trường hợp Công ty bắt đầu hoạt động SXKD từ tháng 3/2014 thì được chuyển sang khai thuế GTGT theo quý từ quý 4/2014 và cả năm 2015 cũng thực hiện khai theo quý. Đến hết năm 2015 Công ty sẽ căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.

Câu hỏi:

Doanh thu năm 2013 của doanh nghiệp là 45 tỷ đồng nên theo quy định của Thông tư 151 thì doanh nghiệp tôi thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý từ ngày 01/10/2014. Tháng 11/2014 Thanh tra của Cơ quan thuế vào thanh tra và qua kết quả thanh tra phát hiện tăng doanh thu năm 2013 thêm 7 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu năm 2013 của Công ty là 52 tỷ đồng. Vậy xin hỏi Năm 2015, Công ty  thực hiện khai thuế GTGT theo quý theo chu kỳ ổn định đến hết năm 2016 hay phải chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng?

Trả lời:

Theo Thông tư số 151 quy định: trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu doanh nghiệp tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, doanh nghiệp không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Như vậy, doanh thu năm 2013 Công ty là 52 tỷ đồng nên không đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý hết chu kỳ ổn định, do đó từ năm 2015 Công ty sẽ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Câu hỏi:

Năm 2013, Công ty đạt tổng doanh thu là 30 tỷ đồng nên 3 quý đầu năm 2014 Công ty tôi thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. Tuy nhiên, được biết theo quy định mới ban hành thì doanh thu của năm liền kề phải từ 50 tỷ đồng trở lên mới phải khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. Vậy xin hỏi, Công ty có được chuyển sang kê khai thuế theo quý từ quý năm 2014 không?

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư 219 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liên kề từ 20 tỷ đổng trở lên thì thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Ngày 10/10/2014 Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 151 theo hướng quy định thuận lợi hơn cho Người nộp thuế nên đã sửa đổi quy định này, theo đó quy định việc khai thuế GTGT theo quý áp dụng với doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống. Và việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Như vậy, với quy định mới này thì năm 2013 Công ty có tổng doanh thu là 30 tỷ đồng nên thuộc diện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý từ ngày 01/10/2014 đến hết năm 2016. Do đó Công ty có thể chuyển sang khai thuế theo quy ngay từ quý 4 năm 2014. Và từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Câu hỏi:

Công ty tôi mới thành lập từ tháng cuối tháng 9 năm 2014 với  ngành nghề chủ yếu là dịch vụ tư vấn nên giá trị tài sản đầu từ chỉ khoảng 800 triệu đồng. Vậy Công ty tôi có được áp dụng đăng ký phương pháp khấu trừ thuế Giá trị gia tăng không?

Trả lời:

Theo Thông tư số 219/2013 của Bộ Tài chính, ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Gía trị gia tăng quy định:Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trước khi thành lập, thì mới thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Thông tư 119 đã sửa đổi theo hướng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập. Theo đó, bỏ mức khống chế 1 tỷ đồng về đầu tư tài sản cố định, máy móc, thiết bị… để được đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp của bạn thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Câu hỏi:

Thông tư 119 của Bộ Tài chính đã sửa đổi, cắt giảm những mẫu biểu nào về thuế Giá trị gia tăng?

Trả lời:

Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế, giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí kê khai thuế Thông tư 119 của Bộ Tài chính đã rút gọn, cắt giảm và bãi bỏ một số bảng kê, cụ thể:

1. Bỏ một số chỉ tiêu ký hiệu hóa đơn, mặt hàng, thuế suất trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào của tờ khai thuế Giá trị gia tăng . Việc bỏ một số chỉ tiêu là để phù hợp với phần mềm hệ thống kế toán của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp kết xuất bảng kê từ phần mềm kế toán mà không phải bổ sung thêm các chỉ tiêu này khi lập các bảng kê.

2. Bãi bỏ 03 bảng kê kèm theo tờ khai thuế Giá trị gia tăng , đó là:

+ Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế Giá trị gia tăng  0%; Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra. và 2 Bảng kê phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ 

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi trong tháng 8/2014 có nhập khẩu phụ tùng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để sử dụng thay thế cho các máy móc trực tiếp phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học. Vậy xin hỏi phụ tùng Công ty tôi nhập về có chịu thuế giá trị gia tăng không?

Trả lời:

Theo quy định trước đây về thuế giá trị gia tăng thì chỉ có máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ mới thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Còn đối với phụ tùng vẫn phải chịu thuế giá trị gia tăng. Thông tư 219 đã mở rộng đối tượng không phải chịu thuế GTGT, trong đó bổ sung phụ tùng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ

Như vậy, trường hợp công ty bạn nhập khẩu phụ tùng loại trong nước chưa sản xuất được để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu.

Câu hỏi:

 Doanh nghiệp tôi đủ điều kiện và thuộc diện khai thuế GTGT theo quý nhưng để kiểm soát việc hạch toán kế toán và chứng từ hoá đơn Doanh nghiệp  muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì phải làm thủ tục gì với cơ quan thuế?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại tiết b.1b,  điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Nếu Doanh nghiệp đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý nhưng muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì Doanh nghiệp gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Câu hỏi: 

Năm 2014 Công ty tôi thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT xin hỏi Công ty tôi thì phải làm thủ tục gì với cơ quan thuế để được nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ? 

Trả lời:

Căn cứ khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT Thông tư số 156 nêu trên. Công ty phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ.

Câu hỏi: 

Công ty tôi năm 2012 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 17 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/7/2013. Năm 2014, cơ quan thuế kiểm tra kết luận doanh thu tính thuế GTGT của năm 2012 tăng thêm 6 tỷ so với số liệu kê khai nên có tổng doanh thu năm 2012 là 23 tỷ, từ năm 2015 Công ty thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay quý?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại tiết b.2,  điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Năm 2012 Công ty có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 17 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/7/2013. Năm 2014, cơ quan thuế kiểm tra kết luận doanh thu tính thuế GTGT của năm 2012 tăng thêm 6 tỷ so với số liệu kê khai nên tông doanh thu của Công ty là 23 tỷ, thì từ năm 2015 đến hết năm 2016 Công ty thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Câu hỏi: 

Xin hỏi hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gồm những gì?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Hồ sơ khai thuế GTGT tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gồm:

 - Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT;

- Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT;

- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT;

- Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% theo mẫu số 01-3/GTGT (nếu có hàng hóa dịch vụ xuất khẩu)

- Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng, quý theo mẫu số 01-4A/GTGT (áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế phân bổ số thuế GTGT được khấu trừ trong tháng, quý theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra của tháng, quý).

- Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT (áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế tính phân bổ lại số thuế GTGT được khấu trừ trong năm theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra của năm). Số liệu điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ được tổng hợp vào Tờ khai thuế GTGT tháng 12 hoặc của quý 4 của năm.

- Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh XD, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT (nếu có hoạt động xây dựng ngoại tỉnh)

- Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (nếu có đơn vị trực thuộc) theo mẫu số 01-6/GTGT

- Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra theo mẫu số 01-7/GTGT (áp dụng đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy).

Câu hỏi:

 Doanh nghiệp đã xác định doanh thu năm 2012 dưới 20 tỷ đồng thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý và đã thực hiện khai thuế GTGT theo quý từ quý 3/2013 nhưng cơ quan thuế xuống kiểm tra và kết luận doanh thu của năm 2012 là trên 20 tỷ đồng thì Doanh nghiệp có phải chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng không?

Trả lời:

Căn cứ quy định Căn cứ quy định tại tiết b.1b,  điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016.

Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 20 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Câu hỏi: 

Doanh nghiệp tôi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2013 thì thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại tiết b.1 điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì từ kỳ khai thuế tháng 8/2013 đến kỳ khai thuế tháng 12/2014, doanh nghiệp phải thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Sau đó Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2014 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2015 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý. Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay kê khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Câu hỏi: 

Xin hỏi theo quy định hiện hành thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý được quy định như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ điểm 3.c, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Câu hỏi: 

Xin hỏi theo quy định hiện hành những trường hợp nào được khai thuế GTGT theo quý?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại tiết b.1, điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:  Đối tượng khai thuế GTGT theo quý được áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh  việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

 

 

 

Đang xử lý...