SLIDE SHOW 5
SLIDE SHOW 5

Hóa đơn GTGT

Câu hỏi:

Công ty tôi có mua hàng hoá của đối tác trị giá trên hóa đơn là 50 triệu đồng. Do khách hàng còn nợ tiền mua hàng của Công ty tôi là 15 triệu nên Công ty thực hiện bù trừ công nợ. Số tiền còn lại 35 triệu Công ty thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Vậy xin hỏi, hoá đơn này có được tính vào chi phí hợp lý cả 50 triệu hay không?

Trả lời:

Căn cứ qui định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư 78 năm 2014 của Bộ Tài chính về các khoản chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thì:

Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định của chính sách thuế giá trị gia tăng thì phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra cũng được coi là thanh toán không dùng tiền mặt, do đó việc thanh toán hóa đơn của Công ty bạn được xác định là thanh toán không dùng tiền mặt nên được tính vào chi phí hợp lý tổng số tiền trên hóa đơn.

Câu hỏi:

Công ty tôi có bán cho Công ty An Bình một số thiết bị máy móc và lập hoá đơn giá trị gia tăng vào ngày 30/3/2015, Công ty tôi đã kê khai thuế GTGT đầu ra. Nhưng đến đầu tháng 5/2015, Công ty An Bình phát hiện ra hoá đơn được lập của Công ty tôi có sai sót về địa chỉ và gửi trả lại.  Xin hỏi Công ty tôi phải xử lý như thế nào, có cần phải lập hoá đơn điều chỉnh không?

Trả lời:

Theo tiết b, mục 7, điều 3 của thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Trường hợp hoá đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Như vậy, Công ty bạn chỉ cần lập biên bản điều chỉnh lại địa chỉ của Công ty An Bình mà không cần phải lập hoá đơn điều chỉnh.

Câu hỏi:

Tháng 3 năm 2015 tôi phát hiện ra do sơ suất trong tháng 2 năm 2015 tôi có viết sai tên của người mua hàng trên một hóa đơn giá trị gia tăng, các chỉ tiêu khác như mã số thuế, địa chỉ của người mua hàng vẫn đúng. Xin hỏi  tôi có phải lập hóa đơn khác thay thế hóa đơn sai sót đó không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm 7 Điều 3 Thông tư 26 năm 2015 của Bộ tài chính thì: trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Như vậy trường hợp bạn viết sai tên của khách hàng nhưng mã số thuế và địa chỉ của người mua ghi đúng thì bạn không phải lập hóa đơn điều chỉnh mà chỉ cần lập biên bản điều chỉnh.

Câu hỏi: 

Trường hợp Công ty tôi tháng 2/2014 có ký hợp đồng mua hàng giá trị 150 triệu đồng, thời hạn thanh toán 31/3/2014. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại tháng 10/2014 do tình hình tài chính của công ty gặp khó khăn nên công ty vẫn chưa thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp. Hoá đơn GTGT đầu vào Công ty đã kê khai khấu trừ thuế trong tháng 2/2014 . Xin hỏi trong trường hợp này công ty phải xử lý hoá đơn GTGT đầu vào đã kê khai trong tháng 2/2014 như thế nào, có phải điều chỉnh tờ khai không?

Trả lời:

Theo quy định trước đây về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng , thì đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (đối với hàng hoá dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên) thì sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Tuy nhiên, thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính ban hành đã sửa đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế . Theo đó, trường hợp cơ sở kinh doanh mua hàng hoá dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên nhưng chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng hoặc trước ngày 31 tháng 12 hàng năm đối với trường hợp thời điểm thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31 tháng 12, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Như vậy, trường hợp công ty bạn mua hàng giá trị 150 triệu đồng, thời hạn thanh toán theo hợp đồng là ngày 31/3/2014 nhưng đến tháng 10/2014 chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì vẫn được khấu trừ và chưa phải điều chỉnh tờ khai thuế.

Nhưng đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, công ty vẫn không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, khi đó công ty bạn phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ.

Câu hỏi: Công ty tôi có hoá đơn giá trị gia tăng đầu vào từ tháng 2/2014 nhưng đến tháng 9/2014 kế toán mới phát hiện kê khai, khấu trừ sót hoá đơn này. Vậy cho tôi hỏi với hoá đơn chưa kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng quá 6 tháng nêu trên thì công ty phải xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định trước đây về thuế giá trị gia tăng quy định thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung các hóa đơn bỏ sót tối đa là sáu tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn đó.

Thông tư số 219 đã sửa đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế trong việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Theo đó, trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Như vậy, đối với hoá đơn giá trị gia tăng đầu vào kê khai, khấu trừ sót của hóa đơn tháng 2/2014, nếu đến thời điểm kê khai công ty bạn chưa bị thanh tra, kiểm tra thuế thì vẫn được kê khai, khấu trừ bổ sung vào tháng 9/2014.

Câu hỏi:

Trường hợp phát hiện ra hóa đơn lập sai khi chưa giao hóa đơn cho người mua hàng thì xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Câu hỏi:

Khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, thì người bán hàng phải lập hóa đơn như nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 thì: Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

1. Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

2. Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

- Trên hoá đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số …, ngày …, tháng…, năm…”. Mục “tên hàng” trên hoá đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

      Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.(Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Câu hỏi:  

Trường hợp nào khi lập hoá đơn không bắt buộc phải có chữ ký, họ tên người mua trên hoá đơn?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 thì đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, Fax thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, qua Fax.

Khi lập hoá đơn cho hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hoá đơn không nhất thiết phải có chữ ký của người mua nước ngoài.

Câu hỏi:

Tôi mới mở CSKD mua bán vật liệu xây dựng và được cơ quan thuế xác định là đối tượng phải mua hoá đơn do cơ quan thuế phát hành. Tôi muốn hỏi hồ sơ thủ tục mua hoá đơn tại cơ quan thuế như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ tại tiết a, khoản 2, điều 12, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định về thủ tục mua hoá đơn do cơ quan thuế phát hành cần phải có:

- Đơn đề nghị mua hoá đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)

- Giấy Chứng minh thư nhân dân của người mua hoá đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) vẫn còn hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Văn bản cam kết (nếu  là mua lần đầu) (Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn.

Câu hỏi: 

Công ty tôi thuộc đối tượng đặt in hoá đơn theo Thông tư 64/2013/TT-BTC . Nay Công ty có nhận được hướng dẫn, từ 1/6/2014 Công ty tôi sẽ mua hoá đơn của cơ quan thuế để sử dụng (vì Công ty tôi kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Vậy tôi muốn hỏi Công ty tôi không thuộc đối tượng đặt in hoá đơn có đúng không? Số hoá đơn chưa sử dụng sẽ xử lý thế nào?

Trả lời:

Căn cứ tại tiết c, khoản 1, điều 11 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC quy định thì Công ty bạn nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thuộc đối tượng mua hoá đơn của cơ quan thuế, không thuộc đối tượng đặt in hoá đơn.

Căn cứ quy định tại tiết b khoản 2, khoản 3 điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì số hoá đơn chưa sử dụng hết sẽ được hủy. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:

- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn (Hội đồng huỷ hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán);

- Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);

- Biên bản hủy hóa đơn (các thành viên Hội đồng huỷ hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót);

- Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại công ty. Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá  năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.

Câu hỏi:

 Công ty tôi mới được thành lập vào tháng 5/2014 và đủ điều kiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, được cơ quan thuế thông báo thuộc đối tượng đặt in hoá đơn. Để phát hành hoá đơn  Công ty tôi cần làm các thủ tục gì?

Trả lời:

Căn cứ khoản 1, điều 9 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC quy định thì Tổ chức kinh doanh khi phát hành hoá đơn cần gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hồ sơ sau:

- Thông báo phát hành hoá đơn (theo mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

- Hoá đơn mẫu.

Câu hỏi:

Công ty tôi nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xin hỏi khi xuất hoá đơn cho người mua thì công ty phải lập hoá đơn như thế nào?

Trả lời:

Tại điểm 2.1, Phụ lục 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014  của Bộ Tài chinh quy định: “Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ”.

      Căn cứ quy định nêu trên,  khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất (chuyển quyền sử dụng đất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT) thì công ty sử dụng hoá đơn GTGT để xuất cho người mua, trên hoá đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Câu hỏi:

Thế nào là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn? Những trường hợp cụ thể nào được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 thì: Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này); cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.

Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:

 - Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.

- Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.

- Sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.

- Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Câu hỏi:

Trong những trường hợp nào thì tổ chức, hộ, cá nhân phải dừng việc sử dụng hóa đơn và thông báo với cơ quan thuế?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định thì: Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hóa đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:

- Tổ chức, hộ, cá nhân được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế) phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng.

- Tổ chức, hộ, cá nhân phát hành loại hóa đơn thay thế phải dừng sử dụng các số hóa đơn bị thay thế còn chưa sử dụng.

- Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng thì tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn

- Hóa đơn mất, cháy, hỏng .

Câu hỏi:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Câu hỏi: 

Trường hợp phát hiện hóa đơn lập sai khi đã giao hóa đơn cho người mua, nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế thì xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định thì: Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định

Câu hỏi: 

Tôi muốn hỏi có những loại hoá đơn nào và quy định đối tượng sử dụng các loại hóa đơn đó? 

Trả lời:

Căn cứ theo khoản 2, điều 3, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC thì có những loại hoá đơn sau:

- Hoá đơn GTGT: dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

- Hoá đơn bán hàng: Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

- Hoá đơn khác gồm tem, vé, phiếu thu tiền bảo hiểm, ...

- Phiếu thu cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng ....

 

 

 

 

 

Đang xử lý...